Tuesday, November 17, 2015

THE NEOCATECHUMENAL WAY: "A NIGHTMARE ON THE ISLAND"

ONEDERA: "I, for one, look to divine Providence for a solution to what someone said has already a nightmare on the island."

CHetton i gurupon Neo gi i Gima’Yu’os Katoliku gi iya GuåhanKulan oppotunidåt para guåhu na taigue yu’ gi iya Guåhan sa’ kulan tumalakhahalom yu’ ginen sanhiyong ya hu lili’e’ otro na kåndet ya i siñente-ku hu pega na maolekña bai hu suhåyi håfa i sinisesedi tengnga. ContinuedRecommendations by JungleWatch